Update 14 februari 2018 Update 14 februari 2018

Middels deze weg wil ik u een korte update geven over het beroepingswerk. Het lijkt misschien alsof er niets gebeurt, maar we zijn hard bezig! Dit gebeurt achter de schermen en i.v.m. de geheimhoudingsplicht kunnen we ook niet tot in detail ingaan op vragen die ons soms gesteld worden. We rekenen in dezen op uw begrip. Vanaf oktober 2017 zijn er al veel predikanten gehoord, vrijwel uitsluitend via internet. We luisteren op basis van de door u ingediende namen, maar ook op basis van bestaande contacten, de namenlijst die we vanuit de PKN aangeleverd hebben gekregen of door adviezen vanuit diverse hoeken. Daar gaat veel tijd inzitten: immers een predikant wordt benaderd, moet hierover nadenken, telefonische contacten volgen en er worden gesprekken gevoerd. Met een van de benaderde predikanten is reeds in december al door een delegatie van de commissie een oriënterend gesprek gevoerd. Uiteindelijk is door de betreffende predikant besloten om niet verder te gaan in het beroepingstraject, omdat een andere gemeente al zover was om een beroep op hem uit te brengen, dat hij inmiddels ook al aangenomen heeft.
Ondanks deze teleurstelling heeft de beroepingscommissie er het volste vertrouwen in dat God ons leidt in het zoeken naar een goede herder en leraar voor onze gemeente. Tot die tijd kunnen wij allen maar 1 ding doen: bidden om de leiding van de Heilige Geest. 'Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst’ - Galaten 5:25.
In het eerstvolgende Kruispunt kunt u een uitgebreider verslag lezen over het werk van de beroepingscommissie tot nu toe.
 
Namens de beroepinsgcommissie
Arnold Meijer, voorzitter.

 
Update 18 november 2017 Update 18 november 2017

De beroepingscommissie doet een dringende oproep aan alle gemeenteleden om namen in te dienen van predikanten die volgens u geschikt zouden kunnen zijn voor onze gemeente. U kunt namen doorgeven aan de secretaris van de beroepingscommissie, Heleen Fraanje, Langeville 59, tel: 0113-572672,  De beroepingscommissie zal dan bekijken of deze predikanten eventueel beroepbaar zijn en of ze binnen de profielschets passen, zoals deze aan u gepresenteerd is op de gemeenteavond van 15 november jl. In een later stadium zal er een terugkoppeling plaatsvinden, waarin wij onze bevindingen m.b.t. deze predikanten aan u kenbaar zullen maken. Tot slot wil ik u vragen om te bidden om wijsheid voor de leden van de beroepingscommissie en om Gods leiding in het beroepingswerk. Het is immers God zelf die in Jeremia 3:15 belooft ‘Ik zal jullie herders naar mijn hart geven, en zij zullen jullie met wijsheid en inzicht weiden.’ 

 
Beroepingscommissie Beroepingscommissie

Door het vertrek van ds. Baggerman ontstond er begin september een predikantsvacature in onze gemeente. Door de kerkenraad is er eind juli een beroepingscommissie ingesteld. Bij de samenstelling van deze commissie is gestreefd een evenwicht te vinden tussen enerzijds een juiste vertegenwoordiging van de gemeente en anderzijds een formatie die daadkrachtig kan werken. Onze consulent, ds. L.C.P. Deventer zal het beroepingswerk begeleiden.
De beroepingscommissie bestaat uit: ouderlingen: mw. J. G. Koutstaal, dhr. A. Meijer (voorzitter) en dhr. W.A. Don; ouderling-kerkrentmeester dhr. J.A.C. van der Jagt; diakenen: dhr. C.J. Aarnoutse (notulist), dhr. A. Brinks en dhr. D.J.W. Praat; gemeenteleden: mw. L.G. van den Berge-de Koeijer, mw. W.A. van Wallenburg-Dekker en mw. H.C. Fraanje-Beuzenberg (secretaris). Zij is contactpersoon voor de beroepingscommissie. Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact met haar opnemen per telefoon: 0113-572672 of per e-mail: