De kerkenraad De kerkenraad

De kerkenraad bestaat, mits voltallig, uit de predikant, 1 ouderling-voorzitter, 6 pastorale ouderlingen, 2 jeugd-ouderlingen, 1 ouderling-scriba, 5 ouderling-kerkrentmeesters en 7 diakenen. De ouderlingen worden ondersteund door 14 pastorale medewerkers en 1 kerkrentmeester die niet in het ambt staan. De kerkenraad kiest jaarlijks uit haar midden een moderamen. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor, probeert het overzicht te bewaren in alles wat er gebeurt in de gemeente en handelt zaken af die geen uitstel verdragen. In principe neemt het moderamen géén beslissingen, dat doet de kerkenraad.

Het Moderamen bestaat momenteel uit:

Ds. W.J. van de Griend (voorzitter)
Mevr. L.A.S. van Stee-Kolff (scriba)
Dhr. D.H. Bijl (diaken) - vice-voorzitter                  
Mevr. S.J. Vogelaar - Slabbekoorn (ouderling)
Mevr. L. Spruit-van Stee (ouderling-kerkrentmeester)

Contactpersoon Kerkenraad:

Scriba: mevr. L.A.S. van Stee-Kolff, Jolstraat 7, 4401 JC Yerseke. Tel: 0113 - 576900 of stuur een e-mail.

terug