De kerkenraad De kerkenraad

De kerkenraad bestaat momenteel uit de predikant, 1 extern voorzitter, 6 pastorale ouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 1 ouderling-scriba, 3 ouderling-kerkrentmeesters en 6 diakenen. De ouderlingen worden ondersteund door 13 pastorale medewerkers, de ouderling-kerkrentmeesters door 2 kerkrentmeesters en de diaconie door 1 diaconale rentmeester die niet in het ambt staan. De kerkenraad kiest jaarlijks uit haar midden een moderamen. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor, probeert het overzicht te bewaren in alles wat er gebeurt in de gemeente en handelt zaken af die geen uitstel verdragen. In principe neemt het moderamen géén beslissingen, dat doet de kerkenraad.

Het Moderamen bestaat momenteel uit:

Mevr. J.J.M. Martijn-Leendertse (voorzitter)
Ds. P. de Graaf (consulent)
Mevr. L.A.S. van Stee-Kolff (scriba)
Dhr. E.C Harmsen (ouderling-kerkrentmeester)              
Mevr. H.C. Fraanje-Beuzenberg (ouderling-pastoraat)
Mevr. W.A. van Wallenburg-Dekker (diaken)

Contactpersoon Kerkenraad:

Scriba: mevr. L.A.S. van Stee-Kolff, Jolstraat 7, 4401 JC Yerseke. Tel: 0113 - 576900 of stuur een e-mail.

terug