Financiële bijdragen Financiële bijdragen

De Hervormde Gemeente Yerseke heeft diverse bankrekeningnummers voor het geven van financiële bijdragen.

Kerkrentmeesters: NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. Herv. Gem. Yerseke
Diaconie: NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke

Collectebonnen

De bonnen zijn verkrijgbaar in 3 waarden: 0,50 / 0,70 of 1,25 Euro en zijn per 50 stuks verpakt.
Indien u bonnen wilt bestellen kunt u het totaalbedrag van uw bestelling (met vermelding van de waarde en het gewenste aantal bonnen) overmaken op NL30 RABO 0373 9009 53 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv.Gem. Yerseke.
Kerkrentmeester Wilbert de Kramer zal binnen 3 weken na ontvangst van uw overboeking de bonnen bij u thuis afleveren.
Als u de bonnen binnen deze termijn niet heeft ontvangen, neemt u dan contact op met de administrateur: W.A. Don per e-mail.

Kerkelijk administrateur: 

Dhr. W.A. Don
Galjoenstraat 24
4401 JH Yerseke
Tel: 0113 572762
E-mail:

Penningmeester Diaconie:

Dhr. J. Fraanje
Langeville 59
4401 GM Yerseke
Tel: 0113 572672
E-mail:

Fiscus
Voor de volledigheid wordt hier nog gewezen op de fiscale aftrekmogelijkheid van uw gift.
De PKN staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en giften aan de kerk zijn daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Kijk voor meer informatie hierover op deze pagina op de website. 

 
Kerkbalans

Kerkbalans
Op zaterdag 19 januari jl. is Actie Kerkbalans 2019 van start gegaan. Hiervoor vragen wij uw onmisbare medewerking. U ontvangt deze envelop met een folder, een toezeggingsformulier en een antwoordenvelop. In de meegestuurde folder leggen we uit wat Actie Kerkbalans inhoudt, waarom deze wordt gehouden en wat van u wordt verwacht. Hierin leest u hoe uw bijdrage Kerkbalans (deels) aftrekbaar kan zijn voor de belasting. Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven hoeveel u in 2019 wilt geven als vrijwillige bijdrage voor de Hervormde Gemeente, op welke manier u wilt betalen en in hoeveel termijnen.

Dit jaar is het ook mogelijk om – in plaats van het invullen van het toezeggingsformulier - elektronisch uw toezegging voor Actie Kerkbalans te doen. Ook wanneer u geen draagkracht heeft of om andere redenen niet wenst deel te nemen aan de actie, verzoeken wij u om dit kenbaar te maken op het toezeggingsformulier. Dit toezeggingsformulier kan ingevuld worden ingeleverd in de bus voor in de kerk of bij de voorzitter J. W. Rijstenbil, Fuchsialaan 8, 4401 HV Yerseke, of gescand worden ingeleverd per mail: 

Het college van Kerkrentmeesters rekent op uw medewerking. Maak uw bijdrage over op ons nieuwe bankrekeningnummer: NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. CvK Hervormde Gem. Yerseke o.v.v. Kerkbalans 2019. Via de Kerkbalansthermometer in de wandelkerk en onze website www.hervormdyerseke.nlhouden we u graag op de hoogte van het laatste nieuws. Help mee en geef wat u kunt missen zodat de kerk in stand kan worden gehouden. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!
lees meer »