Update 2 december 2018 Update 2 december 2018

"Loof de Heer want Hij is goed. Eeuwig duurt Zijn trouw". 

Op zondag 2 december, 1e Advent, maakte de kerkenraad met grote dankbaarheid en vreugde bekend dat ds. W.J. v.d. Griend van harte "JA" heeft gezegd op het op 24 november op hem uitgebrachte beroep door onze gemeente. Ds. v.d. Griend past bij onze gemeente en bij onze situatie. Een bewogen mens, openstaand voor de ander, jong van geest en energiek.

Het kan niet anders dan dat de afgelopen periode voor ds. v.d. Griend en zijn vrouw behoorlijk intensief is geweest. De gesprekken met de beroepingscommissie, de kennismaking met de kerkenraad, de kerkdienst op Dankdag en de daaropvolgende kennismakingsavond in De Haven met de gemeente. Zo hebben zij zich een goed beeld kunnen vormen van onze gemeente en het werk dat er wacht. En boven alles is steeds de leiding van Gods Geest duidelijk merkbaar geweest in het hele beroepingstraject dat nu dus ten einde is gekomen.

In dankbaarheid en vertrouwen zien we ernaar uit dat ds. v.d. Griend straks onze gemeente geïnspireerd en betrokken mag gaan dienen. De beslissing om naar Yerseke te komen hebben ds. v.d. Griend en zijn vrouw van harte genomen. Tegelijk beseffen we dat het voor hen tevens een afscheid is van de gereformeerde kerken van Ouddorp en Stellendam, waar zij sinds 2011 deel van uitmaken. Wij denken dan ook aan beide gemeenten, die hen zeker zullen gaan missen.

Over het moment van overkomst naar en intrede in Yerseke zullen in de komende periode afspraken gemaakt worden. En natuurlijk zal de pastorie in orde gebracht moeten worden. Maar zeker is dat met de komst van ds. en mevrouw v.d. Griend een vacante periode van bijna anderhalf jaar afgesloten wordt. Een hartelijk woord van dank aan de beroepingscommissie en consulent is hier zeker op zijn plaats. Maar bove­nal dank aan God dat wij op deze rijke wijze geze­gend zijn met een nieuwe herder en leraar. Vanuit dat geloof zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Wij hopen en bidden dat wij samen, als gemeente en nieuwe predikant een goede tijd zullen ontvangen.

Arnold Meijer,
voorzitter beroepingscommissie.

 
Update 29 november 2018 Update 29 november 2018
Op Dankdag, woensdag 28 november, ging ds. v.d. Griend voor in de avonddienst. In de dienst stond ds. v.d. Griend stil bij Psalm 145, een loflied van David. Aansluitend daarop was er gelegenheid om in De Haven kennis te maken met ds. en mevr. v.d. Griend. Dit gebeurde door de gemeenteleden de gelegenheid te geven vragenbriefjes in te vullen die voorgelegd werden aan ds. v.d. Griend. Hij heeft nu tot 15 december de tijd om het beroep al dan niet te aanvaarden. We hopen en bidden van harte dat ds. v.d. Griend zijn roeping naar Yerseke verstaat.

U, mijn God en koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen, uw naam loven tot in eeuwigheid: 'Groot is de Heer, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden.'
 
'Genadig en liefdevol is de Heer, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de Heer voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping.'

Arnold Meijer,
voorzitter beroepingscommissie.
 
Update 24 november 2018 Update 24 november 2018
Op zaterdag 24 november is door een delegatie van de kerkenraad de beroepsbrief aan ds. W.J. v.d. Griend overhandigd in de pastorie in Ouddorp. Ds. v.d. Griend heeft nu 3 weken de tijd om het beroep al dan niet te aanvaarden.
Op Dankdag, woensdag 28 november, gaat ds. v.d. Griend voor in de dienst die om 19.30 uur begint. Aansluitend daarop is er gelegenheid om, onder het genot van een kopje koffie of thee, nader kennis te maken met ds. en mevr. v.d. Griend in ons kerkelijk centrum De Haven. Wij nodigen de hele gemeente van harte uit om om deze avond bij te wonen!

Arnold Meijer,
voorzitter beroepingscommissie.
 
Update 14 november 2018 Update 14 november 2018
Tijdens de gemeenteavond van woensdag 14 november heeft de kerkenraad ds. W.J. van de Griend uit Ouddorp voorgedragen als nieuwe predikant voor onze gemeente. Van de 120 aanwezige stemgerechtigde leden stemden 116 leden in met dit voorstel! Hiermee gaf de gemeente groen licht om een beroep op ds. v.d. Griend uit te brengen. De kerkenraad is dankbaar en blij met deze uitkomst. Na de termijn van 5 dagen, waarin de gemeente bezwaar kan maken tegen de gevolgde procedure en die ingaat op zondag 18 november, zal de beroepingsbrief overhandigd worden. Ds. v.d. Griend heeft dan 3 weken de tijd om na te denken en het beroep al dan niet aan te nemen. Op Dankdag, woensdag 28 november, zal ds. v.d. Griend voorgaan in de dienst die om 19.30 uur begint. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om in De Haven kennis te maken met ds. en mevrouw v.d. Griend. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd! "Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw".

Namens de beroepingscommissie,
Arnold Meijer, voorzitter.
 
Update 5 november 2018 Update 5 november 2018
De kerkenraad is dankbaar en blij u te kunnen meedelen dat de beroepingscommissie unaniem een voordracht heeft gedaan tot het beroepen van een nieuwe herder en leraar voor onze gemeente. In de kerkenraadsvergadering van 29 oktober jongstleden heeft de kerkenraad kennisgemaakt met de predikant en zijn vrouw.
Daarop heeft de kerkenraad unaniem het advies tot het beroepen van deze predikant overgenomen en wil dit voorgenomen besluit graag aan de gemeente voorleggen en de naam van de predikant aan u bekendmaken op de gemeenteavond van 14 november aanstaande in De Haven, aanvang 20 uur. Als onderdeel van de gemeenteavond zal de beroepingscommissie verslag doen van de procedure en legt zij verantwoording af over de keuze voor deze predikant. Uiteraard is er die avond volop gelegenheid om vragen te stellen, waarna wij u zullen vragen in te stemmen met het uitbrengen van een beroep op deze predikant.
Daarom roept de kerkenraad nadrukkelijk alle gemeenteleden op om op woensdag 14 november aanwezig te zijn tijdens de gemeenteavond, zodat het beroepen van een nieuwe predikant een zaak wordt van de hele gemeente!

Namens de beroepingscommissie,
Arnold Meijer, voorzitter.
 
Update 2 juni 2018 Update 2 juni 2018
Het is inmiddels iets meer dan een jaar geleden dat dominee Baggerman het beroep naar Krimpen a/d IJssel heeft aangenomen. Kort daarop zijn we in de kerkenraad gestart met de voorbereidingen, zoals het beleidsplan updaten en de profielschetsen van de gemeente en van een nieuwe predikant opstellen. Tevens is de beroepingscommissie geformeerd, die op 7 november voor het eerst in een vergadering bijeen kwam. Zo’n 10 vergaderingen verder en vooral ook vele tientallen e-mailtjes en telefoontjes verder, zijn we eigenlijk tot nu toe nog niet bij de juiste predikant voor onze gemeente terechtgekomen.
 
Velen van u zijn vaak erg belangstellend naar de leden van de beroepingscommissie. Dat stellen we op prijs, maar wij hebben geheimhouding beloofd en kunnen derhalve geen mededelingen doen over namen van predikanten waar we mee in gesprek zijn. Zelfs de kerkenraadsleden zijn hier niet van op de hoogte. Wees daarin a.u.b. niet teleurgesteld of gefrustreerd, want zolang we er met zijn allen van overtuigd zijn dat het God zelf is die ervoor zal zorgen dat de juiste predikant naar Yerseke komt, kunnen we niet anders dan daarop te vertrouwen en te bidden om de leiding van de Heilige Geest hierin. En dan is geduld hebben ook hier een schone zaak! Immers, geduld is een kenmerk van wijsheid, volgens Spreuken 14:29 waar geschreven staat: “Wie geduldig is, geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.” Onbesuisd, of onbedopt zoals we hier zeggen, dat willen we uiteraard voorkomen en daarom zetten wij onze zoektocht graag verder.
 
Wat ik u wel kan vertellen is dat er inmiddels contact is geweest met 15 predikanten. Predikanten waarvan u ons de naam doorgegeven heeft, predikanten die we vanuit de PKN aangedragen hebben gekregen, maar ook predikanten die we zelf zo her en der tegenkwamen tijdens onze  zoektocht. Zo’n contact begint eerst met een telefoontje van mijn kant. Soms is er een direct “Nee, dank u wel”. Maar vaker is een predikant toch zeker geïnteresseerd, maar heeft dan achteraf toch twijfels of andere redenen om niet met ons in gesprek te gaan. Dat is ook de reden waarom de leden van de beroepingscommissie op zondag gewoon in de kerk zijn. Pas als we met een predikant verder het traject in gaan, zullen we hem gaan beluisteren in een dienst uiteraard. Tussen zo’n eerste telefoontje en het tweede zit vaak 1 tot 3 weken. We zijn nu grofweg een halfjaar bezig, dus 26 weken, gedeeld door 15 is gemiddeld zo’n 1,7 week per predikant. Die tijd kost het nu eenmaal en daar kunnen we niets aan veranderen. Natuurlijk hadden we menselijkerwijs graag gezien dat de 1e of 2e of 3e predikant al ‘ja’ had gezegd, ook wij als beroepingscommissie. Maar we voeren onze taak graag uit, ieder naar zijn of haar vermogen en bovenal geven we de moed zeker niet op! En zo wil ik u allemaal vragen om de moed niet op te geven, ons te vertrouwen en de rust en de tijd te geven om een nieuwe predikant voor onze gemeente te vinden.
 
U kunt ons daar trouwens weer bij helpen, want wellicht heeft u inmiddels zelf een idee voor een predikant die geschikt zou kunnen zijn voor onze gemeente. Dan vernemen wij dit graag, want momenteel zijn we een beetje aan het eind van de lijst met namen, dus nieuwe namen zijn welkom!
 
Tot slot wil ik u vragen om te blijven bidden om wijsheid voor de leden van de beroepingscommissie en om Gods leiding in het beroepingswerk.

Namens de beroepingscommissie
Arnold Meijer, voorzitter.
 
Update 14 februari 2018 Update 14 februari 2018
Middels deze weg wil ik u een korte update geven over het beroepingswerk. Het lijkt misschien alsof er niets gebeurt, maar we zijn hard bezig! Dit gebeurt achter de schermen en i.v.m. de geheimhoudingsplicht kunnen we ook niet tot in detail ingaan op vragen die ons soms gesteld worden. We rekenen in dezen op uw begrip. Vanaf oktober 2017 zijn er al veel predikanten gehoord, vrijwel uitsluitend via internet. We luisteren op basis van de door u ingediende namen, maar ook op basis van bestaande contacten, de namenlijst die we vanuit de PKN aangeleverd hebben gekregen of door adviezen vanuit diverse hoeken. Daar gaat veel tijd inzitten. Immers, een predikant wordt benaderd, moet hierover nadenken, telefonische contacten volgen en er worden gesprekken gevoerd. Met een van de benaderde predikanten is reeds in december al door een delegatie van de commissie een oriënterend gesprek gevoerd. Uiteindelijk is door de betreffende predikant besloten om niet verder te gaan in het beroepingstraject, omdat een andere gemeente al zover was om een beroep op hem uit te brengen, dat hij inmiddels ook al aangenomen heeft.
Ondanks deze teleurstelling heeft de beroepingscommissie er het volste vertrouwen in dat God ons leidt in het zoeken naar de juiste herder en leraar voor onze gemeente. Tot die tijd kunnen wij allen maar 1 ding doen: bidden om de leiding van de Heilige Geest. 'Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst’ - Galaten 5:25.
In het eerstvolgende Kruispunt kunt u een uitgebreider verslag lezen over het werk van de beroepingscommissie tot nu toe.
 
Namens de beroepinsgcommissie
Arnold Meijer, voorzitter.
 
Update 18 november 2017 Update 18 november 2017
De beroepingscommissie doet een dringende oproep aan alle gemeenteleden om namen in te dienen van predikanten die volgens u geschikt zouden kunnen zijn voor onze gemeente. U kunt namen doorgeven aan de secretaris van de beroepingscommissie, Heleen Fraanje, Langeville 59, tel: 0113-572672,  De beroepingscommissie zal dan bekijken of deze predikanten eventueel beroepbaar zijn en of ze binnen de profielschets passen, zoals deze aan u gepresenteerd is op de gemeenteavond van 15 november jl. In een later stadium zal er een terugkoppeling plaatsvinden, waarin wij onze bevindingen m.b.t. deze predikanten aan u kenbaar zullen maken. Tot slot wil ik u vragen om te bidden om wijsheid voor de leden van de beroepingscommissie en om Gods leiding in het beroepingswerk. Het is immers God zelf die in Jeremia 3:15 belooft ‘Ik zal jullie herders naar mijn hart geven, en zij zullen jullie met wijsheid en inzicht weiden.’ 

Namens de beroepingscommissie
Arnold Meijer, voorzitter.
 
Beroepingscommissie Beroepingscommissie
Door het vertrek van ds. Baggerman ontstond in september 2017 een predikantsvacature in onze gemeente. Door de kerkenraad is eind juli een beroepingscommissie ingesteld. Bij de samenstelling van deze commissie is gestreefd een evenwicht te vinden tussen enerzijds een juiste vertegenwoordiging van de gemeente en anderzijds een formatie die daadkrachtig kan werken. Onze consulent, ds. L.C.P. Deventer, zal het beroepingswerk begeleiden.
De beroepingscommissie bestaat uit: ouderlingen: mw. J. G. Koutstaal, dhr. A. Meijer (voorzitter) en dhr. W.A. Don; ouderling-kerkrentmeester dhr. J.A.C. van der Jagt; diakenen: dhr. C.J. Aarnoutse (notulist), dhr. A. Brinks en dhr. D.J.W. Praat; gemeenteleden: mw. L.G. van den Berge-de Koeijer, mw. W.A. van Wallenburg-Dekker en mw. H.C. Fraanje-Beuzenberg (secretaris). Zij is contactpersoon voor de beroepingscommissie. Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact met haar opnemen per telefoon: 0113-572672 of per e-mail:

Namens de beroepingscommissie
Arnold Meijer, voorzitter.