Kerkenraad Kerkenraad
In verband met de a.s. vacatures van ambtsdragers en het verlangen om het aantal pastorale medewerkers verder uit te breiden, vragen wij u en jullie allemaal om de namen van die gemeenteleden in te leveren die u geschikt acht voor het ambt van pastoraal ouderling, ouderling kerkrentmeester of pastoraal medewerker. U kunt die namen invullen op de achterzijde van de bijlage bij Kerkelijk Leven. U en jullie mogen natuurlijk ook eigen namen invullen om zelf ook mee te helpen in het kerkenwerk. Des te meer taken we kunnen verdelen, des te aantrekkelijker wordt het om mee te doen: samen staan we sterk. We hopen van harte op uw en jullie medewerking!
Dit zijn de vacatures:
  • 1 of 2 (ouderling)-kerkrentmeesters
  • 1 jeugdouderling
  • 4 of 5 pastorale medewerkers
  • 2 diakenen
Voor het vervullen van een ambt komen alleen belijdende leden in aanmerking. U en jullie kunnen de aanbevelingen deponeren in de speciale doos in de kerk of inleveren bij de scriba. Het formulier is ook verkrijgbaar bij de scriba.

Als u zelf benaderd wordt voor een ambt of taak, vragen wij u om dit goed te overwegen. In die vacatures vraagt de kerkenraad nieuwe mensen, maar ten diepste is het de Heer die vraagt om mee te helpen in Zijn kerk. Wanneer de gemeente u voordraagt, is dat een teken van geschikt achten en vertrouwen. Wij hopen en bidden dat u dan bereid bent uw gaven in te zetten voor de gemeente van de Heer.
terug