Wat doet de Diaconie? Wat doet de Diaconie?

De taak van de diaconie is dienstvaardig zijn in een "veelkleurige" wereld. Hieronder vallen, naast het diaconale werk binnen onze Gemeente, ook zending,  werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Niet alleen wereldwijd, maar ook binnen de Nederlandse samenleving. De diaconale collecten worden voor een deel landelijk vastgesteld. De overige collecten worden zo veel mogelijk besteed aan een door de diaconie uitgekozen project. Op deze wijze willen wij het toevertrouwde geld op een verantwoorde manier besteden. Het Diaconale Provinciale Giftenadvies is de wegwijzer voor het steunen van projecten binnen de provincie Zeeland.

Als gemeente willen we dienend in de wereld staan, bewogen met de nood van mensen, dichtbij en ver weg. De diaconie heeft hierin een stimulerende rol. Zij heeft een diaconaal beleidsplan met diaconale aandachtspunten, werkzaamheden die gedaan worden en wensen voor de toekomst.

Belangrijke punt is dat de diaconie meer gemeenteleden in wil schakelen bij het werk zodat de diaconale houding van de gemeente kan opbloeien. Er worden plannen gemaakt om te komen tot kerkelijk vrijwilligerswerk. Dit is een gelegenheid om 'bezinning en actie' zo dicht mogelijk bij elkaar te houden.

Met een diaconaal project wordt ook de jeugd betrokken bij de nood van de medemens. Op deze manier kan de jeugd ervaren dat het je inzetten voor je medemens een kant is van het geloof. Het 'doen' en het 'geven' is gefundeerd op geloof.

Zij worden hierbij ondersteund door de jeugddiaken. De jeugddiaken geeft ook gestalte aan diaconaat vóór jongeren. Te denken valt dan aan het tonen van betrokkenheid door het sturen van kaartjes naar eindexamenkandidaten en ingaan op hulpvragen, bijvoorbeeld rond verslavingsproblematiek. De jeugddiaken is vrijgesteld van algemene diaconale taken zodat hij zijn beschikbare tijd geheel ten dienste van de jeugd kan inzetten. Er wordt gewerkt aan een functieomschrijving van de jeugddiaken terwijl er reeds een document is waarin het jeugddiaconaat omschreven wordt samen met de mogelijkheden die er bestaan voor het jeugddiaconaat.

Een gezamenlijke vergadering met het college van ouderling-kerkrentmeesters zorgt voor het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op vermogensbeheer. Duidelijke communicatielijnen met aanspreekpunten van wijkteams en de diaconie worden bevorderd door het overeenstemmen van de beleidsplannen van de verschillende colleges. Bovendien zijn twee vertrouwenspersonen in de diaconie aangesteld die benaderd kunnen worden door de pastorale teams. Indien nodig worden zaken van kerkrentmeesters of diaconie toegelicht in de consistorievergadering. De diaconie is niet alleen plaatselijk actief, maar is ook betrokken bij provinciale, landelijke en wereldwijde activiteiten.

In de Erediensten is er een collecte voor de diaconie. De opbrengst hiervan is bestemd voor steeds wisselende doelen. Informatie over deze doelen wordt verstrekt via de Zondagsbrief of het Kerkelijk Leven. Het is ook mogelijk om donaties te doen buiten de Eredienst om. U kunt daarbij gebruik maken van het volgende rekeningnummer:

Rabobank NL08 RABO 0373 9061 02
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Yerseke.

terug