Hoe ziet een Eredienst er inhoudelijk uit? Hoe ziet een Eredienst er inhoudelijk uit?

Als u voor het eerst een kerkdienst wilt gaan bezoeken, is het wellicht fijn dat u weet wat er zoal staat te gebeuren. De volgorde van een kerkdienst noemen we de liturgie. In de kerk komen wij iedere zondag samen als leden van de gemeente om God en elkaar te ontmoeten. Wij noemen dit een Eredienst, een dienst tot eer van God. Hier horen wij de blijde boodschap: vergeving van onze zonden en een nieuw leven door onze Heer Jezus Christus.

Ook bidden wij tot God en zingen tot Zijn eer psalmen en gezangen. Wij zingen hoofdzakelijk uit het Nieuwe Liedboek (2013), waarvan leenexemplaren beschikbaar zijn in de kerk. We zingen ook regelmatig uit andere liedbundels, zoals Opwekking of de Evangelische Liedbundel. Voorganger in de Eredienst is meestal onze eigen predikant, of regelmatig een andere dominee. Bij de ingang van de kerk wordt u verwelkomd en krijgt u een Orde van Dienst uitgereikt.

De dienst verloopt in de regel als volgt:

Inleidend orgelspel - de kerkenraad en predikant komen de kerk binnen
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Gemeentezang – aanvangslied (staande)
Stil Gebed, Votum en Groet uitgesproken door predikant (staande)
Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging en/of Geloofsbelijdenis
Gebed bij de opening van het Woord
Kindermoment/kinderlied; gesprek met de kinderen voordat zij naar hun eigen dienst gaan
Lezen van een of meerdere gedeeltes uit de Bijbel (afgewisseld door gemeentezang)
Prediking
Gemeentezang
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader
Collectes 1. diaconaal doel 2. kerkrentmeesters
Gemeentezang - slotlied (staande), kinderen komen terug
Zegen uitgesproken door predikant (staande)
Amen gezongen uit Lied 415:3 (staande)
Uitgangscollecte
Uitleidend orgelspel - we verlaten de kerk, eerst de predikant en de kerkenraad

Volgorde:
Het is mogelijk dat de volgorde anders zal zijn. In bijzondere Erediensten of bij gastvoorgangers kan er afgeweken worden van deze standaard liturgie.

terug