Taken van de ouderling-kerkrentmeester Taken van de ouderling-kerkrentmeester

Het college van kerkrentmeesters heeft als belangrijkste taak te zorgen dat het werk in de gemeente financieel mogelijk blijft. Het college vertrouwt erop, dat een ieder ook financieel zijn/haar verantwoording beseft: zonder uw bijdrage kan de Gemeente niet verder gaan met haar door de HEER gegeven opdracht. De inkomsten zijn voor het grootste deel afkomstig uit de bijdragen van de leden en worden verkregen uit collecten, vrijwillige bijdragen, giften en legaten. De uitgaven bestaan uit salarissen, onderhoud en verwarming van de gebouwen, kosten eredienst en pastoraat, ledenadministratie enz. De inkomsten zijn onmisbaar, omdat onze gemeente bijna geen bezittingen heeft.

De taak van de kerkrentmeesters is de zorg voor de stoffelijke aangelegenheden van de gemeente voor zover niet van diaconale aard. Deze omvat het beheer over alle goederen waarvan de gemeente als rechtspersoon eigenares of bezitster is: haar vermogen, alle niet-diaconale fondsen, en met name de gebouwen en terreinen die voor het gemeenteleven nodig zijn. De gelden moeten zó beheerd worden dat de gemeente in staat is om te voldoen aan de genoemde verplichtingen en aan die welke zij heeft jegens de predikantsplaats(en), de aangestelde werkkrachten en de hervormde kerk in haar geheel. De basis van een financieel gezonde gemeente is in toenemende mate het 'levend geld' en de ouderling-kerkrentmeesters vinden in de werving daarvan een uiterst belangrijk deel van hun werk. De omvangrijke taak van de ouderling-kerkrentmeesters is wellicht voor het oog volkomen materieel, maar kan in wezen alleen vanuit een diepgeworteld geestelijk beginsel gedaan worden. Zij hebben het beheer over de kerkenraadarchieven en de taak de doop-, lidmaten- en trouwboeken, alsmede het kerkelijk bevolkingsregister bij te (laten) houden. Daarnaast is er aandacht voor en duidelijkheid over procedures bij verhuizing naar een andere plaats of naar een verpleeghuis, bij perforatie en bij uitschrijving.

Het beheer over de stoffelijke aangelegenheden staat ten dienste van het wezen van de gemeente zoals verwoord in het visiedocument. Om in kwalitatief opzicht te kunnen groeien is voortdurende aandacht voor vorming en toerusting noodzakelijk.

Inmiddels dienen de verschillende kringen en commissies hun jaarlijkse begroting in bij het college van ouderling-kerkrentmeesters. Motivatie en financiering worden op deze manier een gezamenlijke verantwoordelijkheid en ontwikkelingen en nieuwe plannen vinden dan een breed draagvlak.

De diaconie en de kerkrentmeesters maken jaarlijks een deelbegroting. Er is openheid om in gezamenlijkheid te zoeken naar besteding en beheer van de gelden die ons zijn toevertrouwd. En omdat ons veel is toevertrouwd, geeft ons dat als kerkenraad een grote verantwoordelijkheid. We zullen vanuit de visie op gemeente zijn ook mogen zoeken naar een creatief en optimaal gebruik van deze middelen. Tot opbouw van Zijn gemeente en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat we in mindere mate dan voorheen in aanmerking komen voor het verkrijgen van allerlei subsidies via de kanalen van de burgerlijke overheid. Ook in dit afwegingsproces en het maken van de juiste afwegingen dient de gemeente volop betrokken te worden.

terug