ANBI Kerk ANBI Kerk
Algemene gegevens Hervormde Gemeente Yerseke behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Hervormde Gemeente Yerseke
Telefoonnummer (facultatief): 0113-576900
RSIN/Fiscaal nummer: 002665840
Website adres: www.hervormdyerseke.nl
E-mail: scribahervormdyerseke@gmail.com
Bezoekadres: Kerkplein 5, 4401 ED Yerseke
Postadres: Jolstraat 7
Postcode: 4401 JC
Plaats: Yerseke
 
De Hervormde Gemeente Yerseke is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De Hervormde Gemeente Yerseke behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Onze Hervormde Gemeente is een echte dorpsgemeente: zij herbergt vele stromingen, variërend van Gereformeerde Bond, Confessioneel, Evangelisch tot in het brede midden van de kerk. Daarnaast maakt het dorpskerkelijke karakter dat rond dopen, trouwen en begraven mensen die zondags niet of nauwelijks naar de kerk komen een beroep doen op de kerk. Opvallend bij vele randkerkelijke mensen is dat ze - ook als ze met Pasen en/of Kerst in de kerk te vinden zijn - een traditionele eredienst verwachten die aansluit bij de beleving van vroeger.

Zeker de laatste 50 jaar hebben de kerkenraad en de gemeente zich geprofileerd als een confessionele gemeente, met een christocentrische prediking. In alle profielschetsen is dat terug te vinden. De laatste jaren is in de kerkenraad gesproken over een andere verwoording van de kleur én identiteit van de gemeente: een confessionele gemeente tussen traditie en vernieuwing.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Yerseke.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 21 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het CCBB Delta, Postbus 8504 3503 RM Utrecht. De afkorting CCBB staat voor: Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken. Ordinantie 11, art. 6-9  

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t/m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “roeping van de kerk en gemeente”.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Op de website www.hervormdyerseke.nl vindt u het beleidsplan 2018-2020 van onze gemeente. Het nieuwe beleidsplan 2021 – 2025 “de toekomst open tegemoet” is bij de opstelling van deze tekst nog in behandeling.


E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt op de website landelijke kerk onder Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Naast uitvoering van de bestuurlijke kerntaken van het College van Kerkrentmeesters hadden de belangrijkste activiteiten over 2020 betrekking op de noodzakelijke verhoging van de opbrengsten van de actie Kerkbalans. In overleg met de kerkenraad is besloten ieder lid van de gemeente persoonlijk met een brief te bereiken, retourformulieren uit te reiken en het op tijd benaderen van de (nog) niet betalende leden. Daarnaast werden diverse vrijwilligersactiviteiten gecoördineerd, zoals het ophalen van oud-papier, een actie voor extra giften in verband met de aanschaf van zonnepanelen en het dagelijkse onderhoud van alle kerkelijke gebouwen. Helaas zijn door de Coronamaatregelen veel activiteiten stilgelegd die anders zouden plaatsvinden in de kerk en het kerkelijk centrum en extra opbrengsten zouden genereren.   

G. Voorgenomen bestedingen
Ook in 2021 zullen – net als in 2020 - de Corona maatregelen leidend zijn in de activiteiten van de gemeente. De verwachte bestedingen (begroting) 2021 sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de (gast-)predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats voor zover de Corona richtlijnen het toelaten. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht. In overleg met het CCBB is de predikantsbezetting per 1 juli 2021 teruggebracht van 100% naar 50%, vanwege de op die datum het gedeeltelijk met emeritaat gaan van de huidige predikant Aan de hand van een meerjarenraming is inzage verkregen in ontwikkelingen van exploitatie, vermogen en liquiditeit in de komende 8 jaren. Hoe de predikantsbezetting er in de toekomst zal gaan uitzien is afhankelijk van de jaarlijkse groei van de inkomsten Levend geld.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting 2021 inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening 2020 geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Door het wegvallen van rendementsopbrengsten en de huurinkomsten zullen de kosten pastoraat een extra druk leggen op de realisering van hogere inkomsten in 2021 en verder. De voorgenomen bestedingen voor het jaar 2021 zullen op de posten Inkomsten Levend Geld en Uitgaven Pastoraat, afwijken van de bestedingen van het verslagjaar. Zie ook tekst hierboven.
 
RESULTATENOVERZICHT
  Begroting Rekening Rekening
  2021 2020 2019

OPBRENGSTEN EN BATEN
 
Opbrengsten onroerende zaken  € 48.450  € 45.323  € 72.863
Opbrengsten uit rente, dividenden etc.  €          -  €        18  €    6.791
Bijdragen van leden en anderen  € 147.000  € 174.692  € 147.232
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen  €  10.473  €   10.473  €     7.715
Totaal baten A  € 205.923  € 230.506  € 234.061

LASTEN
 
Kosten kerkelijke gebouwen ex afschrijvingen  € 58.630  € 81.625  €   64.462
Kosten ov. niet-kerkelijke eigendommen  € 22.500  € 33.469  €   41.136
Afchrijvingen onr. zaken en installaties etc.  €   7.750  €   7.554  €     7.507
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat  € 82.588  € 115.278  € 105.133
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  €   2.450  €    1.513  €     2.365
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  €   9.680  €  10.081  €   10.546
Vergoedingen kosters/organisten  €   4.530  €    2.957  €     4.438
Kosten beheer, administratie en archief  € 17.990  € 12.873  €   17.456
Rentelasten en bankkosten €       750 €      241 €      3.503
Totaal lasten A  € 206.868  € 265.591  € 256.546
 
Operationeel resultaat A - € 945 - € 35.085 € 22.485
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten € 15.000 € 401.156 € 36.818
Incidentele lasten - € 10.000 - € 2.775 - € 12.478
Incidentele baten en lasten (B) € 5.000 € 398.381 € 24.340
       
Resultaat verslagjaar (A+B) € 4.055 € 363.296 € 1.855
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Toevoeging bestemmingsreserves - € 5.000 - € 396.036 - € 22.057
Toevoeging bestemmingsfondsen - € 10.473 - € 4.390 - € 5.205
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen C - € 15.473 - € 400.426 - € 27.262
       
Resultaat naar Algemene Reserve (D) - € 11.418 - € 37.130 - € 25.407

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen en vergoedingen voor predikant en gastpredikanten en de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en Kerkelijk Centrum, (vergoeding koster, overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer en administratie zijn opgenomen de kosten van kopieerwerk liturgie etc., kerkradio en kerkblad, administratie- en bankkosten.

Nadere toelichting:
In de Begroting 2020 stond het operationeel resultaat dermate onder druk dat voor 2020 en volgende jaren ingrijpende maatregelen moesten worden genomen. Enerzijds is alle aandacht gevestigd op een verhoging van de Opbrengsten Levend geld, wat in 2020 ten opzichte van de Begroting 2020 € 39.692 meer resultaat heeft opgeleverd en waar we zeer dankbaar voor zijn!  
De Totale lasten zijn in 2020 minder dan de begrote lasten. Ten opzichte van de Begroting 2020 worden de (incidenteel) hogere uitgaven aan onderhoud van het kerkgebouw ad € 21.650 gecompenseerd met de vermindering van de kosten Pastoraat vanwege de beëindiging van de Pastorale ondersteuning vanuit de Hervormde Gemeente Waarde; met de vermindering van de kosten van afschrijvingen vanwege de giften t.b.v. de zonnepanelen, met de minder kosten Kerkelijk Centrum vanwege Corona en overige besparingen.
De hogere incidentele baten en lasten ten opzichte van de Begroting 2020 zijn grotendeels de waardestijgingen van de overige kerkelijke gebouwen ad € 386.917, vanwege de nieuwe regelgeving om de overige kerkelijke gebouwen te waarderen tegen WOZ-waarde. De genoemde waardestijgingen voor totaal € 386.917 worden eveneens verantwoord in een Herwaarderingsreserve, zodat deze herwaardering geen gevolgen heeft voor het resultaat. 
Het eindresultaat 2020 ad € -37.130 is ten laste van de Algemene reserve gebracht.
terug