Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Elke zondag, m.u.v. de zomermaanden, wordt er een ZONDAGSBRIEF samengesteld waarop, naast de orde van dienst, ook diverse mededelingen en activiteiten vermeld worden. De Zondagsbrief wordt in de kerk bij binnenkomst uitgereikt en bij gemeenteleden die thuis de dienst meeluisteren wordt de Zondagsbrief thuisbezorgd. Tevens wordt deze op de website gepubliceerd. Berichten voor op de Zondagsbrief dienen uiterlijk donderdagmiddag per e-mail aangeleverd te worden bij Cathy Vogelaar.


Verder is er het KERKELIJK LEVEN, een gezamenlijk blad van de PKN gemeenten in de Ring Kruiningen dat eenmaal per 2 weken verschijnt, waarin de komende diensten en activiteiten vermeld worden, alsmede pastorale gebeurtenissen en de opbrengsten van collectes. Voor informatie over een abonnement kunt u terecht bij dhr. Dick Marteijn, tel. 571932. De kopij hiervoor dient tijdig ingeleverd te worden bij de scriba per e-mail.


Ook beschikt onze gemeente over een eigen mededelingenblad, KRUISPUNT genaamd. Dit verschijnt ca. 6 keer per jaar. Hierin staat een kort verslag van de kerkenraadsvergaderingen, de ledenmutaties en uiteraard ook alles omtrent het financiele en pastorale reilen en zeilen binnen onze gemeente. Het Kruispunt wordt gratis bezorgd bij alle gemeenteleden die een abonnement hebben op Kerkelijk Leven. Ook zijn losse exemplaren verkrijgbaar in de wandelkerk. De kopij hiervoor dient tijdig ingeleverd te worden bij Jan Fraanje.

terug