Update 18-11-2017 Update 18-11-2017

De beroepingscommissie doet een dringende oproep aan alle gemeenteleden om namen in te dienen van predikanten die volgens u geschikt zouden kunnen zijn voor onze gemeente. U kunt namen doorgeven aan de secretaris van de beroepingscommissie, Heleen Fraanje, Langeville 59, tel: 0113-572672,  De beroepingscommissie zal dan bekijken of deze predikanten eventueel beroepbaar zijn en of ze binnen de profielschets passen, zoals deze aan u gepresenteerd is op de gemeenteavond van 15 november jl. In een later stadium zal er een terugkoppeling plaatsvinden, waarin wij onze bevindingen m.b.t. deze predikanten aan u kenbaar zullen maken. Tot slot wil ik u vragen om te bidden om wijsheid voor de leden van de beroepingscommissie en om Gods leiding in het beroepingswerk. Het is immers God zelf die in Jeremia 3:15 belooft ‘Ik zal jullie herders naar mijn hart geven, en zij zullen jullie met wijsheid en inzicht weiden.’ 

 
Beroepingscommissie Beroepingscommissie

Door het vertrek van ds. Baggerman ontstond er begin september een predikantsvacature in onze gemeente. Door de kerkenraad is er eind juli een beroepingscommissie ingesteld. Bij de samenstelling van deze commissie is gestreefd een evenwicht te vinden tussen enerzijds een juiste vertegenwoordiging van de gemeente en anderzijds een formatie die daadkrachtig kan werken. Onze consulent, ds. L.C.P. Deventer zal het beroepingswerk begeleiden.
De beroepingscommissie bestaat uit: ouderlingen: mw. J. G. Koutstaal, dhr. A. Meijer (voorzitter) en dhr. W.A. Don; ouderling-kerkrentmeester dhr. J.A.C. van der Jagt; diakenen: dhr. C.J. Aarnoutse (notulist), dhr. A. Brinks en dhr. D.J.W. Praat; gemeenteleden: mw. L.G. van den Berge-de Koeijer, mw. W.A. van Wallenburg-Dekker en mw. H.C. Fraanje-Beuzenberg (secretaris). Zij is contactpersoon voor de beroepingscommissie. Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact met haar opnemen per telefoon: 0113-572672 of per e-mail: