Taakverdeling kerkrentmeesters Taakverdeling kerkrentmeesters
Voorzitter: Jan Rijstenbil
 • Vergaderingen voorbereiden met de secretaris;
 • Stukjes aangaande algemeen kerkbeheer schrijven (Kerkelijk Leven, Kruispunt, zondagsbrief);
 • Uitgaande post (mails en brieven);
 • Financiële kwesties (w.o. beleggingen, in samenwerking met de penningmeester);
 • Tekengemachtigde kerkenraad voor materiële zaken; 
 • Personeelszaken: arbeidsrechtelijke aangelegenheden kerkelijke medewerkers;
 • Verzorgen ziekmeldingen medewerkers;
 • Fungeren als opdrachtgever van kosters en gebouwenbeheerders;
 • Contactpersoon voor de kerkmusici; rooster opstellen voor gast-organisten; onderhoud orgel;
 • Verzorgen van het (digitale en papieren) archief;
 • Kopieerapparaat (onderhoud en storingsmeldingen) en papiervoorraad;
 • Beamer (onderhoud en uitleen);
 • Muziek- en auteursrechten – CCLI
 • Verhuur van de nevenruimte; contracten en contacten met vaste huurders;
 • Beleidsplan college van kerkrentmeesters;

Secretaris/penningmeester: Gertie Hout-Kloosterman 
 • Voorbereiden vergaderingen (met voorzitter);
 • Notuleren van de collegevergaderingen
 • Beheren inkomende post;
 • Verhuur van de kerk aan derden;
 • Tekengemachtigde kerkenraad voor materiële zaken; 
 • Toezicht en bijhouden kerkregisters;
 • Collecterooster maken (i.s.m. Lia Spruit);
 • Eindverantwoordelijk voor de ledenregistratie (LRP beheerder);
 • Controleren en aftekenen ingekomen facturen (interactie met de kerkelijk administrateur);
 • Financiële kwesties (w.o. beleggingen, is samenwerking met de voorzitter);
 • Begroting en jaarrekening (in samenwerking met de kerkelijk administrateur);
 • Voorzitter van de beheerscommissie (kerkelijk centrum); 
 • Beheren van de polissen;
 • Geld tellen (met de kerkelijk administrateur) en verantwoording in Kerkelijk Leven;

Planning en coördinatie financiële acties: Lia Spruit-van Stee
 • Geldwerving (w.o. opzetten en verantwoorden actie Kerkbalans);
 • Brieven en stukjes betreffende geldwerving in Kerkelijk Leven, zondagsbrief en Kruispunt;
 • Collecterooster maken (i.s.m. secretaris Gertie Hout);
 • Afgevaardigde naar het moderamen; 
 • Vervanging bij afwezigheid voorzitter;

Gebouwenbeheer: Dick van de Velde  
 • Bouwzaken;
 • Onderhoud van roerend- en onroerend goed (planning en kostenbewaking);
 • Begeleiden en plannen onderhoud in lopende subsidieperiode BRIM/BROM - in samenwerking met Gemeente Reimerswaal; 

Veiligheid en distributie: Wilbert de Kramer
 • EHBO/BHV (organiseren hulpteam); 
 • Onderhoud hulpmiddelen (AED, rolstoel, brancard);
 • Actueel houden gebruiksvergunning en ontruimingsplannen;
 • Risico inventarisatie en -evaluatie (RIE);
 • Organiseren vrijwilligers (team brievenbezorgers; opmaken collectantenrooster);
 • Collectebonnen (bezorgen bestellingen binnengekomen bij de administrateur);
 • Administratie oud papier;
 • Verhuur vrachtauto;

Algemeen: alle kerkrentmeesters hebben als taak een aantal busjes van de kerkradio te legen.

Samenstelling van de beheerscommissie kerkelijk centrum 2018/19:
 
 • Gertie Hout-Kloosterman (kerkrentmeester, voorzitter);
 • Dick Bijl (diaken, notulist)
 • Dirk van de Jagt (ouderling pastoraat);
 • Peter Pekaar (gemeentelid)
 • Natasja van den Langenberg-van Bruksvoort (gemeentelid, jeugd en jongeren)
 • Jannie Polderman (beheerder kerkelijk centrum; adviseur beheerscommissie).
terug