Kerkbalans

Kerkbalans
Op zaterdag 19 januari jl. is Actie Kerkbalans 2019 van start gegaan. Hiervoor vragen wij uw onmisbare medewerking. U ontvangt deze envelop met een folder, een toezeggingsformulier en een antwoordenvelop. In de meegestuurde folder leggen we uit wat Actie Kerkbalans inhoudt, waarom deze wordt gehouden en wat van u wordt verwacht. Hierin leest u hoe uw bijdrage Kerkbalans (deels) aftrekbaar kan zijn voor de belasting. Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven hoeveel u in 2019 wilt geven als vrijwillige bijdrage voor de Hervormde Gemeente, op welke manier u wilt betalen en in hoeveel termijnen.

Dit jaar is het ook mogelijk om – in plaats van het invullen van het toezeggingsformulier - elektronisch uw toezegging voor Actie Kerkbalans te doen. Ook wanneer u geen draagkracht heeft of om andere redenen niet wenst deel te nemen aan de actie, verzoeken wij u om dit kenbaar te maken op het toezeggingsformulier. Dit toezeggingsformulier kan ingevuld worden ingeleverd in de bus voor in de kerk of bij de voorzitter J. W. Rijstenbil, Fuchsialaan 8, 4401 HV  Yerseke, of gescand worden ingeleverd per mail: kerkbalanshervormdyerseke@gmail.com

Het college van Kerkrentmeesters rekent op uw medewerking. Maak uw bijdrage over op ons nieuwe bankrekeningnummer: NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. CvK Hervormde Gem. Yerseke o.v.v. Kerkbalans 2019. Via de Kerkbalansthermometer in de wandelkerk en onze website www.hervormdyerseke.nl houden we u graag op de hoogte van het laatste nieuws. Help mee en geef wat u kunt missen zodat de kerk in stand kan worden gehouden. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!
terug