Kerkenraad Kerkenraad
In januari komen er weer nieuwe vacatures in de kerkenraad. Aftredend en niet-herkiesbaar zijn; ouderling scriba mw. N. Steketee- Schrijver, ouderling kerkrentmeester dhr. W.A. de Kramer en diaken mw. C.J.A. van de Plasse- Louwerse. Vervroegd aftredend is ouderling voorzitter dhr. W.A. Don wegens gezondheidsredenen. Wij danken hen alvast van deze plaats voor hun grote inzet de afgelopen jaren.
Zo ontstaan er dus vier nieuwe vacatures binnen de kerkenraad. Samen met de nog reeds niet vervulde vacatures worden dit in totaal 8 vacatures: 2 diakenen, 2 ouderling-kerkrentmeesters, 1 ouderling-scriba en 3 ouderlingen-pastoraat.
Bij de pastorale medewerkers heeft mw. A.P. Praat- van de Kreeke aangegeven haar taak te willen beëindigen. Ook haar danken we voor haar inzet en werkzaamheden. Ook hierin zijn nog niet alle vacatures vervuld. Zodoende zoeken we 4 nieuwe pastorale medewerkers.

Als u zelf benaderd wordt voor een ambt of taak, vragen wij u om dit goed te overwegen. In die vacatures vraagt de kerkenraad nieuwe mensen, maar ten diepste is het de Heer die vraagt om mee te helpen in Zijn kerk. Wanneer de gemeente u voordraagt, is dat een teken van geschikt achten en vertrouwen. Wij hopen en bidden dat u dan bereid bent uw gaven in te zetten voor de gemeente van de Heer.
terug