Beroepingscommissie Beroepingscommissie
Door het vertrek van ds. Baggerman ontstond in september 2017 een predikantsvacature in onze gemeente. Door de kerkenraad is eind juli een beroepingscommissie ingesteld. Bij de samenstelling van deze commissie is gestreefd een evenwicht te vinden tussen enerzijds een juiste vertegenwoordiging van de gemeente en anderzijds een formatie die daadkrachtig kan werken. Onze consulent, ds. L.C.P. Deventer, zal het beroepingswerk begeleiden.
De beroepingscommissie bestaat uit: ouderlingen: mw. J. G. Koutstaal, dhr. A. Meijer (voorzitter) en dhr. W.A. Don; ouderling-kerkrentmeester dhr. J.A.C. van der Jagt; diakenen: dhr. C.J. Aarnoutse (notulist), dhr. A. Brinks en dhr. D.J.W. Praat; gemeenteleden: mw. L.G. van den Berge-de Koeijer, mw. W.A. van Wallenburg-Dekker en mw. H.C. Fraanje-Beuzenberg (secretaris). Zij is contactpersoon voor de beroepingscommissie. Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact met haar opnemen per telefoon: 0113-572672 of per e-mail:

Namens de beroepingscommissie
Arnold Meijer, voorzitter.
terug