Belangrijke mededeling van de kerkenraad

Belangrijke mededeling van de kerkenraad

In verband met het Coronavirus willen we als Hervormde Gemeente Yerseke het advies van de PKN opvolgen en de komende zondagen geen openbaar toegankelijke kerkdiensten houden. Wel is er deze zondagen om 10.00 uur een korte, aangepaste dienst die live gevolgd kan worden via de kerkradio, Kerkomroep en Facebook. Hierbij nemen we het zekere voor het onzekere en mogen er helaas geen gemeenteleden aanwezig zijn in de kerk.

Wilt u een bijdrage leveren, dan vragen wij u vriendelijk om uw collectebijdragen of gift voor de kerk over te maken op rekeningnummer NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. Herv. Gem. Yerseke o.v.v. de collectedatum. Wilt u de diaconale doeleinden ondersteunen? Maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke o.v.v. de collectedatum.

Verder gelden de volgende afspraken en maatregelen: de kerk en De Haven blijven gesloten, zondags zijn er de online kerkdiensten met alleen voorganger, diaken en ouderling van dienst. Voor rouw- en trouwdiensten geldt een uitzondering (met een maximum van 30 personen). Bij rouwdiensten is er geen condoleance en geen koffiedrinken in De Haven.

Tot slot wenst de kerkenraad voor ieder heel veel wijsheid, vertrouwen en geduld toegwenst maar boven alles Gods zegen in alle dingen! Laten onze gebeden in het bijzonder zijn bij iedereen die in welke zin dan ook is / wordt getroffen door de gevolgen van het coronavirus, vooral de ouderen, zieken en kwetsbaren onder ons. Ook voor de gezinnen en de kinderen die nu thuis hun schoolwerk doen en voor de leerlingen die nu geen eindexamen kunnen doen.

Houd ons Heer, 
onder de schaduw van uw ontferming.
Versterk en ondersteun allen die bang zijn.
Wees met allen die zorg dragen voor zieken en ontheemden.
Richt op allen die gebukt gaan.
Troost ons in het vertrouwen 
dat niets ons kan scheiden van uw liefde.

terug